fbpx

Privacy Verklaring

Wie zijn wij

Altijd Lekker in je Vel.nl is onderdeel van BdB Coaching, gevestigd aan Ida Gerhardtsingel 2 7207 CN Zutphen. BdB Coaching is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Persoonsgegevens die worden verwerkt

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

BdB coaching verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van de nieuwsbrief en/of reclamefolder (indien van toepassing)
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– BdB coaching verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor de belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

BdB coaching neemt geen, op basis van geautomatiseerde verwerkingen, besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van BdB coaching) tussen zit. BdB coaching gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Excel voor administratieve doeleinden, WordPress voor onderhouden van de website, Word om facturen te maken, Dropbox (beveiligd) voor het bewaren van facturen en excel bestand.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

BdB coaching bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Persoonsgegevens > 7 Jaar > i.v.m. Belastingdienst
Personalia > 7 Jaar > Vanuit KNGF (beroepsgroep) regel
Adres > gekoppeld aan bovenstaande > Idem
Inhoudelijke gegevens > 7 Jaar tenzij klant nadrukkelijk anders vraagt.

Delen van persoonsgegevens met derden

BdB coaching verstrekt informatie uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Zonder toestemming van jou kant zullen wij nooit persoonsgevoelige informatie delen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

BdB coaching gebruikt zelf geen cookies of vergelijkbare technieken. Echter, derde partijen kunnen soms via onze website van cookies gebruik maken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door BdB coaching en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar contact@lekkerinjevelcoach.nl 
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . BdB coaching wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveilig

BdB coaching neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via contact@lekkerinjevelcoach.nl